kde
wsteczdrukujMapa serwisustrona główna
kde.edu.pl: » Doradztwo zawodowe i personalne

Doradztwo zawodowe i personalne

UWAGA!   Istnieje możliwość jednoczesnego studiowania kierunków: Doradztwo Zawodowe i Personalne oraz Pośrednictwo Pracy. Absolwent otrzymuje kwalifikacje do wykonywania obu zawodów.

Cele i zadania

Studia przygotowują pod względem merytorycznym i praktycznym do pełnienia funkcji doradcy zawodowego oraz doskonalą umiejętności pracy z grupą. Pokazują stosowanie zasad związanych z rozwojem społeczno-zawodowym podopiecznych, kształtowanie podstaw teoretycznych i indywidualnych umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, a także zrozumienie istoty doradztwa zawodowego.

Po ukończeniu tego kierunku, absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie: udzielania indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom, diagnozowania i niesienia pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych, właściwych dla danego poziomu kształcenia, prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej, wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe podopiecznych, znajomości technik aktywnego poszukiwania pracy, rynku pracy oraz zachodzących w nim procesów i kierunków zmian, oceniania ludzkich charakterów i predyspozycji, korzystania z nowoczesnych mediów w poszukiwaniu i przekazywaniu informacji.

Uczestnicy

Studia skierowane są do osób pracujących w publicznych służbach zatrudnienia i niepublicznych instytucjach rynku pracy tj. wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy jak również dla nauczycieli i wychowawców prowadzących doradztwo zawodowe w szkołach, w jednostkach administracji państwowej i w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach sektora publicznego. Kierunek może zainteresować pracowników działu HR pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego daje też możliwość zmiany dotąd posiadanych kwalifikacji.

Program

 1. Trening interpersonalny
 2. Komunikacja interpersonalna
 3. Wybrane elementy psychologii rozwoju i uczenia się człowieka
 4. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego
 5. Metodyka poradnictwa zawodowego
 6. Planowanie kariery zawodowej
 7. Warsztat pracy doradcy zawodowego
 8. Zawodoznawstwo
 9. Superwizja w doradztwie zawodowym
 10. Problematyka stresu zawodowego
 11. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 12. Charakterystyka rynku pracy w Polsce i na świecie
 13. IT w doradztwie zawodowym
 14. Prawo pracy
 15. Instytucjonalne formy poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie
 16. Etyka i etykieta w biznesie oraz elementy PR
 17. Etyka w zawodzie doradcy zawodowego
 18. Podstawy doradztwa personalnego
 19. Poradnictwo zawodowe w UE oraz organizacja kształcenia zawodowego w Polsce
 20. Praktyki zawodowe (40h)
 21. Seminarium dyplomowe

Liczba godzin i organizacja

Studium obejmuje 340 godzin (3 semestry) zajęć realizowanych w dwudniowych zjazdach weekendowych.

 

Koszt uczestnictwa oraz formy zapłaty

Formy płatności:

 • w 15 ratach: 15 rat w wysokości 350.00 zł
 • w trzech ratach: 3 raty w wysokości 1720.00 zł
 • jednorazowa: 4900.00 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności do podanej powyżej kwoty należy doliczyć 150,00 zł opłaty dodatkowej (m.in. za rejestrację świadectw).

Wymagane dokumenty

Wstępnych zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej szkoły (rekrutacja on-line).
Zgłoszenie obejmuje złożenie następujących dokumentów:

 • Wypełnionego kwestionariusza (plik do pobrania)
 • Wypełnionego podania (plik do pobrania)
 • Odpisu dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 • Dwóch fotografii o rozmiarze 3,5cm x 4,5cm
 • Kserokopii dowodu osobistego
 • Miejsce złożenia dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Biuro Rekrutacji  ul. Starołęcka 36/38
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00

Warunki ukończenia studium

Podstawą ukończenia studium jest uzyskanie zaliczeń poszczególnych modułów oraz zdanie egzaminu na podstawie obronionej pracy podyplomowej.

Dodatkowe informacje

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.
Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Kontakt

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego.

Biuro Rekrutacji  ul. Starołęcka 36/38
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00
tel.: 61 65 82 425
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl