BHP i Ochrona Środowiska - wiosenny nabór na studia podyplomowe

  (2014-03-24)

BHP i Ochrona środowiska   

Cele i zadania

Studia podyplomowe za zakresu Bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska wyposażą absolwenta   w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych. Zapotrzebo­wanie na tego rodzaju specjalistów jest niezaprzeczalne, zwłaszcza   w firmach, które mają kontakty międzynarodowe i do­ceniają znaczenie problematyki bezpie­czeństwa, nie tylko w aspekcie huma­nitarnym, ale i ekonomicznym. Coraz więcej firm rozumie, że bezpieczeństwo to oprócz zapewnienia odpowiednich środków technicznych, sprawa wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

 

Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” oferuje studia podyplomowe , których ukończenie umożliwia uzyskanie:

 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)
 •  Zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 •  Certyfikatu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg Polskich Norm. 

Uczestnicy:

Pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy oraz kandydaci na specjalistów i inspektorów BHP i ochrony środowiska w zakładach pracy oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą.

 

Zakładane efekty kształcenia

Wiedza

 • Absolwent posiada wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty/inspektora w zakresie BHP oraz ochrony środowiska; 
 • posiada  głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP;
 • zna psychologiczne, socjologiczne i fizjologiczne podstawy prawidłowego działania w środowisku pracy.

Umiejętności

 • Absolwent potrafi analizować okoliczności i przyczyny zagrożeń oraz wypadków, a także poszukiwać dróg ich rozwiązania i wdrożyć stosowne procedury powypadkowe;
 • posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w ergonomicznym kształtowaniu stanowisk pracy;
 • zna zakres odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy;  
 • tworzy plany gospodarki odpadami;
 • umie przeciwdziałać zagrożeniom środowiska
   

Kompetencje

 • Absolwent umie zarządzać bezpieczeństwem pracy w tym ocenić ryzyko zawodowe, organizować oraz przeprowadzać obowiązkowe szkolenia pracowników zakładu pracy;
 • potrafi udzielić fachowej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy;
 • potrafi zastosować procedury związane z wypadkami w pracy;
 • zna i potrafi wprowadzić zasady ochrony przeciwpożarowej.
   

Wykładowcy:

W skład kadry prowadzącej zajęcia wchodzą pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy” oraz innych wyższych uczelni miasta Poznania, nauczyciele akademiccy z certyfikatem kompetencji w zakresie wykładowcy BHP, praktycy z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy oraz pracownicy organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy.
   

Program:  

Moduły tematyczne

Moduł I:    Ochrona pracy w Polsce

Moduł II:  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Moduł III: Psychologia w pracy

Moduł IV: Prawna  ochrona  pracy

Moduł V:  Ergonomia

Moduł VI:  Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w pracy

Moduł VII: Ryzyko zawodowe

Moduł VIII: Wymagania BHP dotyczące budynków 

Moduł IX:  Metody szkolenia w zakresie BHP

Moduł X: Ochrona przeciwpożarowa

Moduł XI: Zarządzanie BHP.

Moduł XII: Wypadkowość

Moduł XIII: Pierwsza pomoc powypadkowa

Moduł XIV:  Higiena pracy

Moduł XV:  Seminarium

 

Liczba godzin i organizacja

Czas trwania studiów: 204 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w 2 semestrach

Warunki ukończenia studiów

Egzamin końcowy, obrona pracy końcowej lub egzamin końcowy, prezentacja indywidualnego projektu.

Koszt uczestnictwa i formy płatności: UWAGA PROMOCJA !!!!

nabór trwa do 15 kwietnia 2014r

grupa min. 20 osób

 • miesięcznie:  10 rat po - 350,00 zł
 •  semestralnie: w rozbiciu na 2 raty w wysokości:- 1700,00 zł
 •  jednorazowo: w wysokości :  - 3200,00 zł

Niezależnie od wybranej formy płatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty za rejestrację świadectw.

Wymagane dokumenty

Wstępnych zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej szkoły (rekrutacja  on-line)

Zgłoszenie obejmuje złożenie następujących dokumentów:

 • Wypełnionego kwestionariusza (plik do pobrania)
 • Wypełnionego podania (plik do pobrania)
 • Odpisu dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 • Odpisu suplementu do dyplomu ukończenia uczelni wyższej (dla dyplomów wystawionych po 1 stycznia 2005r)
 • Dwóch fotografii o rozmiarze 3,5cm x 4,5cm
 • Kserokopii dowodu osobistego

Miejsce złożenia dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć:

 • w Biurze Rekrutacji, pok. 28
 • u Pełnomocnika Rektora ds. studiów podyplomowych, pok. 39
 • Przesłać pocztą do siedziby Uczelni z dopiskiem „studia podyplomowe” na adres:

Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

ul. Starołęcka 36/38

61-361 Poznań

Dodatkowe informacje

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.

O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany ok.  dwóch tygodni wcześniej.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo   w zapisie na kolejną edycję.

Kontakt

Biuro Rekrutacji WSz KdE

ul . Starołęcka 36/38

61-361 Poznań

godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-16.00

tel.: (61) 65-82-425

e-mail: rekrutacja@kde.edu.pl

Dział Studiów Podyplomowych

tel.: (61) 65-82-444

e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl