Rewitalizacja i konserwacja zabytków architektury

opis kierunku:
Słuchacze studium, dzięki rozbudowanemu i nowoczesnemu programowi, zapoznają się z najnowszymi technikami konserwacji zabytków oraz trendami w rewitalizacji budynków, które są aktualnie stosowane w Europie. Specjalnie dobrana kadra dydaktyczna, składająca się z praktyków i teoretyków przedmiotu, jest gwarancją wysokiego poziomu pozyskanej w trakcie nauki wiedzy.
Uzyskane umiejętności, staną się niezwykle przydatne w przyszłej pracy nad projektami konserwatorskimi i pozwolą na samodzielną pracę w zawodzie. Gwarancją jakości studium jest fakt, że zajęcia prowadzą wykładowcy poznańskich uczelni – Uniwersytetu im A. Mickiewicza, Wyższej Szkoły Techniczno-Humanistycznej Kadry dla Europy oraz specjaliści z zakresu konserwacji zabytków z wieloletnim doświadczeniem w pracy zawodowej.

uczestnicy:
Studia skierowane są do osób zajmujących się na co dzień problematyką rewitalizacji i konserwacji zabytkowych budynków czy zespołów miejskich. Dotyczy to zarówno osób uczestniczących w bezpośredniej realizacji i prowadzeniu prac, jak i osób biorących udział w zarządzaniu, organizowaniu i przygotowaniu prac konserwatorskich. Celem studium, jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób o różnych specjalnościach zawodowych, którzy w swej działalności administracyjnej, projektowej, budowlanej i inwestycyjnej mają do czynienia z szeroko pojętymi zagadnieniami praktycznymi i teoretycznym z dziedziny konserwacji zabytków architektury. Studia skierowane są zwłaszcza do inżynierów budownictwa, urbanistów, historyków sztuki, urzędników jednostek samorządu terytorialnego oraz archeologów.

Program:

 • Wstęp do historii architektury, styloznawstwo
 • Zajęcia ogólnoplastyczne, kompozycja i kolor w architekturze
 • Ochrona zabytków w Polsce, prawa i obowiązki posiadacza zabytków, prawne aspekty  zarządzania i konserwacji zabytków
 • Problemy rewitalizacji obiektów i zespołów zabytkowych
 • Teoria i historia konserwacji zabytków i dzieł sztuki
 • Dokumentacja konserwatorska – zasady i techniki dokumentacji opisowej, fotograficznej i  rysunkowej
 • Architektura i sztuka Poznania, prace konserwatorskie i rewitalizacyjne wybranych obiektów  zabytkowych – zajęcia w terenie i na uczelni
 • Wybrane zagadnienia techniczne i technologiczne konserwacji zabytków nieruchomych i ruchomych
 • Podstawy kosztorysowania prac przy obiektach zabytkowych
 • Objazd naukowy
 • Organy administracji rządowej i samorządowej w opiece nad zabytkami
 • Badania zabytków i opracowanie programów konserwatorskich
 • Zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed włamaniem i kradzieżą
 • Zagadnienia i metody ochrony przeciwpożarowej
 • Problemy konstrukcyjne zabytków architektury
 • Pozyskiwanie funduszy krajowych i Unii Europejskiej dla opieki nad zabytkami
 • Zarządzanie zabytkami w aspekcie promocji i turystyki
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin i organizacja Studium obejmuje 240 godzin (2 semestry) zajęć realizowanych w dwudniowych zjazdach weekendowych.

Formy płatności:

Kierunek studiów koszt jednorazowy 2 raty 10 rat
Rewitalizacja i konserwacja
zabytków architektury
3 650 zł 1900 zł 450 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności do podanej powyżej kwoty należy doliczyć 150,00 zł opłaty dodatkowej (m.in. za wydanie dyplomu).

Wymagane dokumenty
Wstępnych zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej szkoły (rekrutacja on-line).
Zgłoszenie  obejmuje złożenie następujących dokumentów:

 • Wypełnionego kwestionariusza (plik do pobrania)
 • Wypełnionego podania (plik do pobrania)
 • Odpisu dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 • Dwóch fotografii o rozmiarze 3,5cm x 4,5cm
 • Kserokopii dowodu osobistego

Miejsce złożenia dokumentów
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem „studia podyplomowe”.
Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe