Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Cele i zadania:
Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy i umiejętności do diagnozowania i specjalistycznej wieloprofilowej pomocy dziecku niepełnosprawnemu bądź zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie . Zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, projektowania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych.

Uczestnicy:
Studia adresowane są do absolwentów studiów I- ego i II- ego stopnia: pedagogów, psychologów, logopedów, a także fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Możliwości zatrudnienia absolwenta:

 • Ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodki wczesnej interwencji
 • Przedszkola specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe
 • Ośrodki rehabilitacji dziennej dla dzieci
 • Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • Instytucje Niepubliczne - ośrodki, fundacje, stowarzyszenia i inne placówki edukacyjne
 • Specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania
 • Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Zakładane efekty kształcenia:
Zrozumienie pojęcia i istoty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Poznanie celu i zasad organizacji wczesnej wielospecjalistycznej pomocy dziecku i jego rodzinie. Zdobycie podstawowej wiedzy na temat prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka, a także możliwości pojawienia się zaburzeń w trakcie tego rozwoju.

Umiejętności asolwenta:
Zdobycie umiejętności przeprowadzenia wczesnej diagnozy w celu wykrycia nieprawidłowości w rozwoju dziecka, zaprojektowania indywidualnego programu mającego na celu stymulację rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę. Realizacja indywidualnego programu, umiejętne dobieranie metod i technik pracy w celu wspomagania dziecka w dążeniu do prawidłowego rozwoju. Ocena postępów dziecka oraz skuteczności pomocy udzielonej dziecku i jego rodzinie.

Kompetencje społeczne:
Praca w zespole specjalistów w celu uzyskania wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy dziecku i jego rodzinie. Współpraca z rodziną i najbliższym środowiskiem dziecka.

Program:

Moduł I

 • Psychologia rozwojowa i kliniczna małego dziecka
 • Pedagogika specjalna małego dziecka
 • Wprowadzenie w problematykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Organizacja i standardy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Podstawy rozwoju somatycznego i psychomotorycznego dziecka
 • Wczesna stymulacja rozwoju psychoruchowego niemowląt
 • Rodzina z dzieckiem o zagrożonym lub zaburzonym rozwoju- funkcjonowanie i formy wsparcia
 • Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej

Moduł II

 • Teoretyczne podstawy diagnozy funkcjonalnej
 • Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 • Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami widzenia
 • Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami słuchu
 • Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Wczesna diagnoza i terapia logopedyczna

Moduł III

 • Wybrane metody wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
 • Elementy rehabilitacji ruchowej małego dziecka
 • Terapia zabawą i sztuką w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Organizacja i aranżacja przestrzeni terapeutycznej
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin i organizacja:
Czas trwania studiów Studia trwają trzy semestry, zajęcia realizowane w dwudniowych zjazdach weekendowych
Łączna liczba godzin – 395 godzin 
                     Praktyka- 60 godzin 
                     Wykłady- 135 godzin

                     Ćwiczenia/warsztaty/konwersatoria- 230

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów zgłoszonych do 31 lipca 2015r.

 
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
4 500 zł 1550 zł 320 zł

Opłaty za studia dla kandydatów zgłoszonych po 31 lipca 2015r.

 
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
4 700 zł 1650 zł 340 zł

Niezależnie od wybranej formy płatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150zł za rejestrację świadectwa ukończenia studiów oraz wyznaczenie terminu obrony projektu końcowego (opłata realizowana po zakończeniu nauki).
Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:


Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.