Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Cele i zadania:
Dyplom ukończenia niniejszych studiów podyplomowych uprawnia do pracy w charakterze nauczyciela-wychowawcy w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i szkołach podstawowych na poziomie 1 (tj. w klasach I-III).

Uczestnicy:
Absolwenci studiów posiadający minimum licencjat uprawniający do nauczania dowolnego przedmiotu lub prowadzenia zajęć.Absolwenci, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego, celem uzupełnienia swoich kwalifikacji, mogą skorzystać z możliwości jednoczesnego studiowania Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego dla I-go etapu kształcenia – edukacji elementarnej. Studia podyplomowe trwają wówczas również 3 semestry, a ich cena jest znacznie niższa niż w sytuacji studiowania każdego z modułów oddzielnie (szczegółowe informacje w punkcie: Koszt uczestnictwa i formy zapłaty)

Ogólne efekty kształcenia
Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się dzieci do 10 roku życia;
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej (metodyki) działalności pedagogicznej na etapie edukacji elementarnej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki, przyrody i sztuki niezbędną do prowadzenia działalności dydaktycznej na etapie edukacji elementarnej;
 • Posiada wiedzę na temat współczesnych koncepcji kształcenia, opieki i wychowania dzieci na etapie edukacji elementarnej;
 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły wobec dziecka do 10 roku życia, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów na etapie edukacji elementarnej;
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania oraz przetwarzania informacji i materiałów;
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela dziecka;
 • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

Program:
Moduł I
- zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela:

 • Psychopedagogiczne podstawy edukacji i rozwoju dziecka.
 • Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Współczesne koncepcje edukacji dziecka.
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Planowanie i projektowanie zintegrowanego procesu kształcenia.
 • Edukacja językowa dziecka z metodyką.
 • Edukacja matematyczna dziecka z metodyką.
 • Edukacja przyrodoznawcza dziecka z metodyką.
 • Edukacja plastyczna i techniczna dziecka z metodyką.
 • Edukacja muzyczna dziecka z metodyką.
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
 • Technologie informacyjne w edukacji elementarnej.
 • Strategie w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Warsztat emisji głosu.
 • Praktyka
 • Samokształcenie kierowane.

Słuchacze realizujący program Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno – pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia dodatkowo, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela:

Moduł II - przygotowanie w zakresie przygotowania psychologiczno – pedagogicznego

 • Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Praktyka

Moduł III - przygotowanie w zakresie przygotowania dydaktycznego

 • Dydaktyka ogólna
 • Praktyka
 • Emisja głosu
 • Techniki informatyczne w pracy nauczyciela
 • Podstawy prawa oświatowego

Liczba godzin i organizacja:

 • Studia podyplomowe „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna „ dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne obejmuje 340 godzin (3 semestry) zajęć realizowanych w dwudniowych zjazdach weekendowych.
  • 60 godzin praktyk
 • Studia podyplomowe „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” wraz z modułem „Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne i dydaktyczne dla I-go etapu kształcenia (edukacja elementarna)” , przeznaczone dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, obejmują łącznie 585 godzin (3 semestry) zajęć realizowanych w dwudniowych zjazdach weekendowych.
  • 150 godzin praktyk

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów zgłoszonych do 31 lipca 2015r.
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
3 500 zł 1 200 zł 250 zł
Opłaty za studia dla kandydatów zgłoszonych po 31 lipca 2015r.
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
3 600 zł 1 250 zł 260 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności do podanej powyżej kwoty należy doliczyć 150,00 zł opłaty dodatkowej (m.in. za rejestrację świadectw).

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji w lub przesłać pocztą na adres:


Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl    
z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.