Opieka nad osobami starszymi

Cele i zadania:
We współczesnym, rozwiniętym technologicznie świecie, odsetek osób starszych, chcących do późnej starości prowadzić aktywny tryb życia lub osób, które ze względu na wiek stają się niesamodzielne i wymagają pomocy, stale wzrasta. Rośnie zetem zapotrzebowanie na specjalistów, którzy na nie odpowiedzą. Studia podyplomowe z zakresu Opieki nad osobami starszymi z zastosowaniem języka obcego (j. angielskiego, niemieckiego lub niderlandzkiego) mają za zadanie wyposażyć słuchaczy w wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne z zakresu opieki nad osobami starszymi. Ich celem jest także wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotyczącą procesów fizjologicznych, psycho - fizycznych i społecznych, towarzyszących procesowi starzenia się oraz w narzędzia służące zapobieganiu ich skutkom. Poprzez promocję zdrowego trybu życia, promocję aktywności społecznej i kulturalnej osób w podeszłym wieku, absolwent tego kierunku będzie swą wiedzą wspomagał aktywizację osób starszych. Posiadając podstawową wiedzę z zakresu geriatrii i gerontologii – w porę rozpozna zagrożenia dla zdrowia podopiecznych i będzie potrafił podjąć odpowiednie kroki w celu ich zminimalizowania.

Nauka wybranego języka obcego – to kolejna umiejętność, dzięki której absolwenci znacznie zwiększą swą atrakcyjność zawodową poza granicami kraju.

Moduł językowy, to lektoraty na różnych, dostosowanych do wiedzy słuchaczy poziomach zaawansowania, to intensywny, 300 godzinny kurs pozwalający na poznanie specjalistycznego i potocznego słownictwa, co umożliwi swobodną komunikację z podopiecznymi, współpracownikami czy personelem medycznym w wybranym języku obcym.

Oferta skierowana do: Pielęgniarek, pracowników szpitali i ośrodków zdrowia

 • Pracowników opieki społecznej i socjalnej
 • Domów opieki nad osobami starszymi
 • Wolontariuszy opiekujących się osobami wieku podeszłego
 • Pracowników świetlic, klubów i ośrodków kulturalnych wspierających aktywizację osób starszych
 • Ośrodków sportowych świadczących usługi dla osób starszych
 • Osób chcących podjąć pracę w ośrodkach pomocy instytucjonalnej  i prywatnej w kraju i zagranicą w:
 • Szpitalach pobytu długookresowego, domach pielęgnacyjnych, domach wspólnego zamieszkiwania, domach opiekuńczych z usługami
 • Domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy środowiskowej, domy dziennego pobytu
 • Placówkach pielęgnacyjno – opiekuńczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych i hospicjach.
 • Osób planujących podjąć się opieki nad osoba starszą w ramach domowych usług opiekuńczych

Zakładane efekty kształcenia:
Wiedza: zna procesy starzenia się, potrafi opisać choroby wieku podeszłego, rozumie mechanizmy wspomagania z indywidualnym dostosowaniem się do zaistniałego przypadku.
Umiejętności: rozpoznaje choroby wieku podeszłego i potrafi wdrożyć odpowiednią pomoc, skutecznie uczestniczy w procesie wspierania i opieki nad osobami potrzebującymi pomocy.
Kompetencje społeczne: jest empatyczny, wykorzystuje i tworzy dobre relacje międzyludzkie dla prowadzenia procesów wspomagania.

Program:
Moduł I

 • Psychologia rozwoju człowieka dorosłego
 • Starzenie się i starość człowieka

Moduł II

 • Fizjologia wieku podeszłego
 • Aktywność fizyczna w okresie starości
 • Aktywność intelektualna w okresie starości
 • Aktywizacja życia seniorów
 • Samorealizacja seniorów (społeczna, rekreacyjna, artystyczna)

Moduł III

 • Geriatria
 • Symptomy chorób wieku starczego
 • Zasady pomocy przy leczeniu i rehabilitacji

Moduł IV

 • Asysta domowa
 • Opieka pielęgnacyjna
 • Opieka fizjoterapeutyczna

Moduł V

 • Opieka instytucjonalna (placówka dziennego pobytu, stałego pobytu, dla przewlekle chorych)

Moduł VI

 • Gramatyka praktyczna języka obcego
 • Konserwacje utrwalające materiał leksykalny i gramatyczny
 • Słownictwo specjalistyczne z obszaru opieki nad osobami starszymi
 • Seminarium
 • Praktyki


Liczba godzin i organizacja

Czas trwania studiów:  3 semestry realizowane w dwudniowych zjazdach weekendowych

Wprowadzono do programu oprócz godzin dydaktycznych:

 • konsultacje: 2 godz. w miesiącu X 10 miesięcy = 20 godz. dla przedmiotu;
 • metodę samokształcenia kierowanego z uwzględnieniem pracy własnej słuchacza pod opieką nauczyciela przedmiotu z wykorzystaniem platformy e-learning.
 • obok zajęć w dni wolne od pracy (soboty i niedziele) możliwy jest do realizacji (w porozumieniu ze słuchaczami) tryb zajęć stacjonarnych w okresie ferii i wakacji (1 tydzień zimowy, 3 tygodnie letnie)

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Opieka nad osobami starszymi za granicą
z zastosowaniem języka obcego
4 600 zł 1600 zł 330 zł

Niezależnie od wybranej formy płatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty za rejestrację świadectw.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna
Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.