Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne dla I etapu kształcenia (edukacja elementarna)

Cele i zadania
Dyplom ukończenia niniejszych studiów podyplomowych potwierdza kwalifikacje psychopedagogiczne i dydaktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych na poziomie 1 (tj. w klasach I-III).

Uczestnicy:
Absolwenci studiów posiadający minimum licencjat i nieposiadający przygotowania psychopedagogicznego i dydaktycznego niezbędnego do pełnienia roli nauczyciela-wychowawcy w I etapie kształcenia (edukacja elementarna).

Ogólne efekty kształcenia:
Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się dzieci do 10 roku życia o harmonijnym i nieharmonijnym rozwoju;
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej na etapie kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
 • Posiada wiedzę na temat typowych zaburzeń zachowania i uczenia się dzieci do 10 roku życia;
 • Posiada wiedzę na temat współczesnych koncepcji kształcenia, opieki i wychowania dzieci na etapie edukacji elementarnej;
 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na etapie edukacji elementarnej, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów do 10 roku życia;
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania oraz przetwarzania informacji i materiałów;
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela dziecka;
 • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności za jakość swojej pracy.

Program:
Moduł I: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

 1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
  a) Wprowadzenie do psychologii
  b) Psychologia rozwoju i osobowości
  c) Wprowadzenie do pedagogiki
  d) Teorie wychowania i opieki
  e) Pedagogika szkolna
  f) Wybrane zaburzenia rozwoju i zachowania uczniów
  g) Metody poznawania ucznia
  h) Kompetencje współczesnego nauczyciela
 2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  a) Sylwetka rozwojowa dziecka do 10 roku życia
  b) Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
  c) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jako subdyscypliny pedagogiki
  d) Problemy adaptacji i dojrzałości instytucjonalnej dziecka
  e) Opieka i wychowanie dziecka do 10 roku życia
  f) Zaburzenia rozwoju i zachowania dzieci
  g) BHP opiekuna dziecka i udzielanie pierwszej pomocy
 3. Praktyka (30 godzin)

Moduł II: Przygotowanie dydaktyczne

 1. Dydaktyka ogólna
 2. Dydaktyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  a) Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka
  b) Strategie pracy z dzieckiem do 10 roku życia
  c) Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  d) Wybrane zaburzenia w uczeniu się dzieci
 3. Praktyka (120 godzin)
  a) Emisja głosu
  b) Techniki informatyczne w pracy nauczyciela
  c) Podstawy prawa oświatowego
  d) Samokształcenie kierowane

Liczba godzin i organizacja:
Studium obejmuje 490 godzin (3 semestry, w tym: 155 godzin wykładów, 185 godzin ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk) zajęć realizowanych w dwudniowych zjazdach weekendowych.

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Przygotowanie psychologiczno-pedagog.
i dydaktyczne dla I-go etapu kształcenia
(edukacja elementarna)

4 900 zł 1 720 zł 350 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności do podanej powyżej kwoty należy doliczyć 150,00 zł opłaty dodatkowej (m.in. za rejestrację świadectw).

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.