Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne dla II-go etapu

Cele i zadania:
Dyplom ukończenia niniejszych studiów podyplomowych potwierdza kwalifikacje psychopedagogiczne i dydaktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy w szkołach podstawowych na 2 poziomie kształcenia (tj. w klasach IV-VI).

Ogólne efekty kształcenia:
Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się na drugim etapie kształcenia;
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej na drugim etapie kształcenia, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
 • Posiada wiedzę na temat współczesnych koncepcji kształcenia, wychowania i opieki uczniów na drugim etapie kształcenia;
 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na drugim etapie kształcenia, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów na drugim etapie kształcenia;
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania oraz przetwarzania informacji i materiałów;
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela dziecka;
 • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

Program:
Moduł I: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

 1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
  a) Wprowadzenie do psychologii
  b) Psychologia rozwoju i osobowości
  c) Wprowadzenie do pedagogiki
  d) Teorie wychowania i opieki
  e) Pedagogika szkolna
  f) Wybrane zaburzenia rozwoju i zachowania uczniów
  g) Metody poznawania ucznia
  h) Kompetencje współczesnego nauczyciela
 2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do prowadzenia edukacji na drugim etapie kształcenia
  a) Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie późnego dzieciństwa
  b) Nauka i zabawa jako podstawowe forma aktywności ucznia
  c) Problemy adaptacji instytucjonalnej uczniów
  d) Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela na drugim etapie kształcenia
  e) Zaburzenia rozwoju i zachowania uczniów w okresie późnego dzieciństwa
  f) Organizowanie współpracy ze środowiskiem rozwoju ucznia
  g) BHP opiekuna i wychowawcy oraz udzielanie pierwszej pomocy
 3. Praktyka (30 godzin)

Moduł II: Przygotowanie dydaktyczne

 1. Dydaktyka ogólna
 2. Dydaktyka edukacji przedmiotowej
  a) Animowanie działań edukacyjnych i pracy nad rozwojem ucznia
  b) Strategie pracy z uczniem na drugim etapie kształcenia
  c) Metodyka edukacji przedmiotowej
  d) Trudności w uczeniu się
 3. Praktyka (120 godzin)
  a) Emisja głosu
  b) Techniki informatyczne w pracy nauczyciela
  c) Podstawy prawa oświatowego
  d) Samokształcenie kierowane

Liczba godzin i organizacja
Studium obejmuje 490 godzin (3 semestry, w tym: 155 godzin wykładów, 185 godzin ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk) zajęć realizowanych w dwudniowych zjazdach weekendowych.

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Przygotowanie psychologiczno-pedagog.
i dydaktyczne dla II-go etapu kształcenia
(klasy IV-VI szkoły podstawowej)
4 900 zł 1 720 zł   350 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności do podanej powyżej kwoty należy doliczyć 150,00 zł opłaty dodatkowej (m.in. za  rejestrację świadectw).

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.