Logopedia szkolna - terapia uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej

Cele i zadania
Studia kwalifikacyjne, dające pełne przygotowanie teoretyczne i praktyczne osobom chcącym podjąć pracę na stanowisku logopedy w przedszkolach, szkołach podstawowych lub planującym prowadzić własny gabinet logopedyczny.

Uczestnicy
Podyplomowe studia z zakresu Logopedii szkolnej – terapii uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej skierowane są do absolwentów studiów I-go i II-go stopnia, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Zakładane efekty kształcenia
Wiedza:

 • rozumie znaczenie nauk pedagogicznych i pobocznych w zastosowaniu do wspomagania dzieci z dysfunkcjami logopedycznymi
 • zna zaburzenia porozumiewania się językowego, słownego i pisemnego
 • zna zasady stosowania metod i technik rozpoznawania dysfunkcji i ich leczenia;

Umiejętności:

 • potrafi diagnozować dziecko odpowiednimi metodami
 • stosuje i wdraża narzędzia wspomagające terapię zdiagnozowanej wady
 • potrafi diagnozować typowe zaburzenia komunikacji językowej dzieci
 • projektuje indywidualną pomoc logopedyczną

Kompetencje społeczne:

 • współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami i najbliższym środowiskiem dziecka

Program

Moduł I

 • Wprowadzenie do logopedii
 • Anatomia i fizjologia aparatu mowy
 • Rozwój mowy dziecka
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy logopedii

Moduł II

 • Rodzaje zaburzeń mowy dziecka
 • Elementy ortodoncji i foniatrii
 • Fonetyka i dialektyka języka polskiego
 • Diagnoza logopedyczna
 • Lingwistyczne podstawy logopedii
 • Zaburzenia porozumiewania się językowego: słownego i pisemnego
 • Audiologia specjalna
 • Logorytmika
 • Emisja głosu

Moduł III

 • Metodyka ćwiczeń logopedycznych
 • Metodyka zajęć korekcyjno – wyrównawczych
 • Warsztat logopedy
 • Projektowanie procesu terapii logopedycznej
 • Organizacja zajęć logopedycznych w placówkach oświatowych
 • Praktyka specjalistyczna
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin, punktów ECTS i organizacja

Czas trwania studiów:  4 semestry realizowane w dwudniowych zjazdach weekendowych

Liczba godzin: 600

Praktyki: 80 godzin

Wprowadzono do programu oprócz godzin dydaktycznych:

 • Konsultacje: 2 godz. w miesiącu X 15 miesięcy = 20 godz. dla przedmiotu;
 • Metodę samokształcenia kierowanego z uwzględnieniem pracy własnej słuchacza pod opieką nauczyciela przedmiotu z wykorzystaniem platformy e-learning.
 • Praca własna słuchacza na kierunku studiów podyplomowych obejmuje od 1200 do 1400 godzin;

 

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 4 raty 20 rat
Logopedia szkolna
-terapia uczniów z zaburzeniami
komunikacji językowej
5 600 zł 1 450 zł   300 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty za rejestrację świadectw.

Wymagane dokumenty

Wstępnych zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej szkoły (rekrutacja  on-line)
Zgłoszenie obejmuje złożenie następujących dokumentów:

 • Wypełnionego kwestionariusza (plik do pobrania)
 • Wypełnionego podania (plik do pobrania)
 • Odpisu dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 • Odpisu suplementu do dyplomu ukończenia uczelni wyższej (dla dyplomów wystawionych po 1 stycznia 2005r)
 • Dwóch fotografii o rozmiarze 3,5cm x 4,5cm
 • Kserokopii dowodu osobistego

UWAGA!

Kandydaci wraz z kompletem wymaganych dokumentów powinni złożyć zaświadczenie o wyniku badania logopedyczno – foniatrycznego, potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w zawodzie logopedy.