Mediacje rodzinne i szkolne

Cele i zadania
Przygotowanie słuchaczy do pracy z zakresu mediacji rodzinnych i szkolnych. Program studiów obejmuje wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności, które pomagają w pracy wychowawczej, pedagogicznej, nauczycielskiej oraz prawniczej.

Uczestnicy
Podyplomowe studia z zakresu Mediacji rodzinnych i szkolnych skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie pedagogiczne, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu mediacji rodzinnych i szkolnych.
Oferta skierowana jest do:

 • Prawników
 • Pedagogiów szkolnych
 • Socjologów
 • Nauczycieli
 • Dyrektorów szkół
 • Wychowawców
 • Pracowników Zakładów Poprawczych, Zakładów Karnych

Zakładane efekty kształcenia
Program studiów obejmuje wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności , które pomagają w pracy wychowawczej, pedagogicznej, nauczycielskiej oraz prawniczej. Przygotowuje do pracy z zakresu mediacji rodzinnych i szkolnych.

Możliwości zatrudnienia absolwenta

 • Placówki oświatowo - wychowawcze
 • Kurator Zawodowy i Społeczny
 • Pedagog Szkolny
 • Domy Dziecka
 • Wychowawca

Program

 • Pedagogika rodziny
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Socjologia rodziny
 • Podstawy prawne funkcjonowania rodziny
 • Patologie rodziny
 • Problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
 • Psychologia rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja społeczna i personalna
 • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów
 • Diagnoza pedagogiczna rodziny
 • Poradnictwo rodzinne i wychowawcze
 • Trening uwrażliwiający
 • Trening interpersonalny
 • Warsztat mediacji w sprawach nieletnich
 • Warsztat mediacji szkolnych
 • Warsztat pedagoga szkolnego jako mediatora
 • Etyka w mediacjach
 • Seminarium dyplomowe
 • praktyka

Liczba godzin i organizacja
Czas trwania studiów: 3 semestry realizowane w dwudniowych zjazdach weekendowych (możliwość realizacji zajęć w jednym roku akademickim)
Praktyka:
50 godz.

 • Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny
 • Instytucje Wsparcia Dziecka i Rodziny
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Wprowadzono do programu oprócz godzin dydaktycznych:

 • Konsultacje: 2 godz. w miesiącu X 15 miesięcy = 20 godz. dla przedmiotu.
 • Metodę samokształcenia kierowanego z uwzględnieniem pracy własnej słuchacza pod opieką nauczyciela przedmiotu z wykorzystaniem platformy e-learning
 • Praca własna słuchacza na kierunku studiów podyplomowych obejmuje od 1200 do 1400 godzin.

Warunki ukończenia studiów
Egzamin końcowy, obrona pracy końcowej lub egzamin końcowy, prezentacja indywidualnego projektu.

Formy płatności:

 

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Mediacje rodzinne i szkolne
4 700 zł 1 650 zł 340 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty za rejestrację świadectw.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.