Resocjalizacja

Cele i zadania:
Przygotowanie Kadry specjalistycznej do pracy w placówkach oświatowo – wychowawczych, placówkach wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych. Studia o tej specjalności kształtują w absolwentach predyspozycje osobowościowe, niezbędne do pracy o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.

Uczestnicy:
Studia podyplomowe skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie pedagogiczne, chcących zdobyć wiedzę z zakresu resocjalizacji, dla pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli.

Możliwości zatrudnienia absolwenta:

 • Zakłady Poprawcze
 • Schroniska dla nieletnich
 • Młodzieżowe Ośrodki Adaptacji Społecznej
 • Zakłady Karne
 • Stanowisko Pedagoga Szkolnego
 • Stanowisko Wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej
 • Policja
 • Straż Miejska
 • Straż Przygraniczna
 • Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze

Program

 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki penitencjarnej
 • Patologie społeczne
 • Wybrane zagadnienia kryminologii
 • Niedostosowanie społeczne
 • Podstawy prawne resocjalizacji
 • Arteterapia w resocjalizacji
 • Elementy socjologii
 • Profilaktyka uzależnień
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Metodyka pracy w ZP i ZK
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Psychokorekcja w resocjalizacji
 • Seminarium
 • Praktyka

Liczba godzin i organizacja

Czas trwania studiów: 3 semestry realizowane w dwudniowych zjazdach weekendowych (możliwość konsolidacji zajęć w dwóch semestrach)

Praktyka: 40 godz.

 • Zakład Karny
 • Kurator Sądowy
 • Zakład Poprawczy
 • Dom Dziecka

Wprowadzono do programu oprócz godzin dydaktycznych:

 • Konsultacje: 2 godz. w miesiącu X 15 miesięcy = 20 godz. dla przedmiotu.
 • Metodę samokształcenia kierowanego z uwzględnieniem pracy własnej słuchacza pod opieką nauczyciela przedmiotu z wykorzystaniem platformy e-learning.

Warunki ukończenia studiów
Egzamin końcowy, obrona pracy końcowej lub egzamin końcowy, prezentacja indywidualnego projektu.

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Resocjalizacja
4 600 zł 1 600 zł   330 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty za rejestrację świadectw.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.