Socjoterapia

Cele i zadania:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne z zakresu podejmowania interakcji społecznych, budowania więzi interpersonalnych oraz udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka, przebywających w różnych placówkach oświatowych. Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie budowania diagnozy pedagogicznej w celu rozpoznania prawdziwych problemów dzieci i młodzieży.

Uczestnicy
Oferta skierowana jest do:

 •  Pedagogów Szkolnych, Wychowawców, Nauczycieli
 • · Kuratorów Zawodowych i Społecznych
 • · Pracowników Świetlic Terapeutycznych
 • · Osób posiadających wyższe wykształcenie pedagogiczne, zamierzających podjąć pracę w świetlicach terapeutycznych
 • · Osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności  zakresu socjoterapii

Możliwość zatrudnienia absolwenta:

 • Świetlice Socjoterapeutyczne i Szkolne
 • Stanowisko Pedagoga Szkolnego
 • Stanowisko Wychowawcy w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych
 • Domy Dziecka

Program

 • Podstawy psychiatrii
 • Kompetencje psychologiczne
 • Pedagogika rodziny
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Techniki relaksacyjne
 • Warsztat socjoterapeuty
 • Trening interpersonalny
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Metodyka pomocy indywidualnej i pracy z grupą
 • Psychoterapia
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Seminarium
 • Praktyka

Liczba godzin i organizacja
Czas trwania studiów:
3 semestry (możliwa konsolidacja zajęć w 2 semestrach)
Praktyki:
40 godz.

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczne
 • Świetlice Socjoterapeutyczne

Wprowadzono do programu oprócz godzin dydaktycznych:

 • Konsultacje: 2 godz. w miesiącu X 15 miesięcy = 20 godz. dla przedmiotu.
 • Metodę samokształcenia kierowanego z uwzględnieniem pracy własnej słuchacza pod opieką nauczyciela przedmiotu z wykorzystaniem platformy e-learning.

Warunki ukończenia studiów
Egzamin końcowy, obrona pracy końcowej lub egzamin końcowy, prezentacja indywidualnego projektu.

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Socjalizacja
4 600 zł 1 600 zł   330 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty za rejestrację świadectw.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.