Arteterapia z muzykoterapią

Cele i zadania:
Celem Podyplomowych Studiów Arteterapii z Muzykoterapią jest podwyższenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych w zakresie terapii sztuką ze szczególnym uwzględnieniem technik muzykoterapii, a także wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich wykorzystania w procesie terapeutycznym. Studia obejmują program studiów arteterapii z rozszerzonym modułem terapii muzycznej (o 1 semestr). Ukończenie studiów daje kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie arteterapii i muzykoterapii, a także daje możliwość ubiegania się o certyfikat arteterapeuty nadawany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich oraz członkostwo w innych stowarzyszeniach terapeutycznych.

Uczestnicy
Podyplomowe Studium Arteterapii z Muzykoterapią przeznaczone jest dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii, muzyki, sztuk plastycznych a także pielęgniarstwa, fizjoterapii, menadżerów kultury. Adresowane jest głównie do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do wszystkich osób pragnących pracować w takich placówkach.

Zakładane efekty kształcenia
Zakłada się, że słuchacz zdobędzie umiejętności i wiedzę  w zakresie:

 • podstawowych metod i technik współczesnej muzykoterapii w przestrzeni   profilaktyczno – edukacyjnej i rehabilitacyjno – leczniczej
 • podstawowych metod i technik współczesnej kulturoterapii i arteterapii   w przestrzeni profilaktyczno - edukacyjnej
 • podstawowych umiejętności pomagania,
 • podstawowych zaburzeń psychicznych w wymiarze wystarczającym do podjęcia pracy   w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym (leczniczym),
 • wiedzy  o sztuce, twórczym procesie i partycypacji w kulturze,
 • wiedzy prawnej w aspekcie pracy terapeutycznej z wykorzystaniem wytworów   sztuki artystycznej.

Wymagania wstępne
Z racji na muzykoterapeutyczny profil studiów, wymagane są zainteresowania muzyczne oraz minimalne umiejętności muzyczne:

 • poczucie rytmu (wystukanie zadanego rytmu)
 • podstawowe umiejętności wokalne (zaśpiewanie piosenki)
  oraz (mile widziana)
 • umiejętność akompaniamentu instrumentalnego

Certyfikaty
Absolwenci studiów otrzymają następujące certyfikaty:

 • „Certyfikat ukończenia Warsztatów Muzycznych Poznańskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej” - „ArteFakt” (na podstawie zaliczenia z przedmiotów „Zasady muzyki z kształceniem słuchu”, „Akompaniament instrumentalny”, „Literatura muzyczna”, „Śpiewoterapia z emisją głosu”,, „Historia muzyki”).
 • „Certyfikat udziału w Szkoleniu z zakresu Pomocy Psychologicznej” wydany przez Gabinet Poradnictwa oraz Terapii Psychologicznej i Seksuologicznej „Od*Nowa” (na podstawie zaliczenia z przedmiotów „Podstawy pracy terapeutycznej”, Wybrane zagadnienia psychopatologii”, „Trening interpersonalny”).

Program

 • Trening interpersonalny
 • Kulturoterapia
 • Etyka pomagania
 • Prawo autorskie a muzykoterapia
 • Podstawy pracy terapeutycznej
 • Historia muzyki
 • Filozofia i estetyka muzyki
 • Metodologia badań w muzykoterapii
 • Proces twórczy w arteterapii
 • Zabawoterapia
 • Metody i techniki arteterapii
 • Biblioterapia i poezjoterapia
 • Arteterapia wizualna
 • Choreoterapia
 • Dramoterapia
 • Audio-psycho-fonologia w edukacji
 • Muzykoterapia w pedagogice specjalnej
 • Tyflomuzykoterapia
 • Muzykoterapia w onkologii
 • Techniki relaksacyjne i wizualizacyjne  w muzykoterapii
 • Muzykoterapia w neonatologii i pediatrii
 • Śpiewoterapia z emisją głosu
 • Programowanie muzyki do terapii
 • Literatura muzyczna
 • Muzykoterapia w zaburzeniach psychicznych
 • Geromuzykoterapia
 • Improwizacja rytmiczna metodą
 • Muzykoterapia w więziennictwie
 • Wybrane zagadnienia psychopatologii
 • Zasady muzyki
 • Akompaniament instrumentalny

Warunki ukończenia studium

W trakcie trwania Podyplomowego Studium Arteterapii z Muzykoterapią student zobligowany jest do:

 • zdania trzech teoretyczno – praktycznych egzaminów zawodowych z    muzykoterapii (Metodologia badań w muzykoterapii, Techniki relaksacyjne    w muzykoterapii, Programowanie muzyki do terapii),
 • zaliczenia na ocenę praktycznych przedmiotów kierunkowych,
 • zaliczenia (na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach)    pozostałych przedmiotów,
 • zdania teoretyczno - praktycznego egzaminu muzycznego (Zasady muzyki,    Akompaniament instrumentalny).


Liczba godzin i organizacja

Program studium obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych w formie: wykładów, konwersatoriów, zajęć warsztatowych oraz ćwiczeń. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów mają głównie charakter praktyczny.

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Arteterapia
z muzykoterapią
6 200 zł 2 150 zł   440 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty za rejestrację świadectw.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.