Arteterapia

Cele i zadania
Celem Podyplomowych Studiów Arteterapii jest podwyższenie wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych w zakresie terapii sztuką poprzez elementy biblioterapii, choreoterapii, muzykoterapii, dramoterapii, czy arteterapii wizualnej, niepełnosprawności, zdobycie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich wykorzystania w procesie terapeutycznym. Ukończenie studiów daje kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie arteterapii, a także możliwość ubiegania się o certyfikat arteterapeuty nadawany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich.

Uczestnicy
Podyplomowe Studium Arteterapii przeznaczone jest dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii, muzyki, sztuk plastycznych a także pielęgniarstwa, fizjoterapii, menadżerów kultury. Adresowane jest głównie do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do wszystkich osób pragnących pracować w takich placówkach.

Zakłada się, że słuchacz zdobędzie kompetencje w zakresie:

 • podstawowych metod i technik współczesnej kulturoterapii i arteterapii (muzykoterapii, biblioterapii, choreoterapii, dramo terapii i arteterapii wizualnej w przestrzeni profilaktyczno - edukacyjnej
 • podstawowych umiejętności pomagania
 • podstawowych zaburzeń psychicznych w wymiarze wystarczającym do podjęcia pracy w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym (leczniczym),
 • wiedzy  o sztuce, twórczym procesie i partycypacji w kulturze,
 • wiedzy prawnej w  aspekcie pracy terapeutycznej z wykorzystaniem wytworów sztuki artystycznej.


Program

Treści kształcenia na studiach podyplomowych realizowane będą w ramach 7 modułów:

Moduł ogólny

 • Trening interpersonalny
 • Kulturoterapia
 • Audio – psycho – fonologia w edukacji
 • Podstawy pracy terapeutycznej
 • Wybrane zagadnienia psychopatologii
 • Prawo autorskie a arteterapia

Moduł arteterapii

 • Metody i techniki arteterapii
 • Proces twórczy w arteterapii
 • Zabawoterapia
 • Warsztat pulsu i rytmu

Moduł muzykoterapii

 • Teoria i praktyka muzykoterapii
 • Techniki relaksacyjne w muzykoterapii
 • Warsztat wokalny (śpiewoterapia)
 • Literatura muzyczna (z elementami programowania muzyki do terapii)

Moduł biblioterapii

 • Teoria i praktyka biblioterapii
 • Poezjoterapia
 • Bajkoterapia
 • Literatura piękna w biblioterapii

  Moduł dramoterapii

 • Teoria i praktyka dramoterapii
 • Drama w edukacji i rehabilitacji
 • Techniki teatralne w terapii

  Moduł choreoterapii

 • Teoria i praktyka choreoterapii
 • Choreoterapia w edukacji i rehabilitacji
 • Warsztat taneczny

Moduł arteterapii wizualnej

 • Arteterapia wizualna
 • Terapia manualna
 • Warsztat plastyczny

Liczba godzin i organizacja
Studium obejmuje 270 godzin (2 semestry) wykładów i ćwiczeń realizowanych w dwudniowych zjazdach weekendowych.

Warunki ukończenia studium

Podstawą ukończenia studium jest uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie 6 egzaminów praktycznych, po jednym z poszczególnych modułów kierunkowych (arteterapeutycznych).

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 2 raty   10 rat
Arteterapia          
4 500 zł 2 350 zł   490 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty za rejestrację świadectw.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji   lub przesłać pocztą na adres:Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl    

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.