BHP i Ochrona Środowiska

Cele i zadania
Studia podyplomowe za zakresu Bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska wyposażą absolwenta w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych. Zapotrzebo­wanie na tego rodzaju specjalistów jest niezaprzeczalne, zwłaszcza w firmach, które mają kontakty międzynarodowe i do­ceniają znaczenie problematyki bezpie­czeństwa, nie tylko w aspekcie huma­nitarnym, ale i ekonomicznym. Coraz więcej firm rozumie, że bezpieczeństwo to oprócz zapewnienia odpowiednich środków technicznych, sprawa wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna KdE oferuje studia podyplomowe , których ukończenie umożliwia uzyskanie:

 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Certyfikatu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg Polskich Norm. 

Uczestnicy:
Pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy oraz kandydaci na specjalistów i inspektorów BHP i ochrony środowiska w zakładach pracy oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą.

Zakładane efekty kształcenia:

Wiedza

 • Absolwent posiada wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty/inspektora w zakresie BHP oraz ochrony środowiska; 
 • posiada  głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP;
 • zna psychologiczne, socjologiczne i fizjologiczne podstawy prawidłowego działania w środowisku pracy.

Umiejętności

 • Absolwent potrafi analizować okoliczności i przyczyny zagrożeń oraz wypadków, a także poszukiwać dróg ich rozwiązania i wdrożyć stosowne procedury powypadkowe;
 • posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w ergonomicznym kształtowaniu stanowisk pracy;
 • zna zakres odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy;  
 • tworzy plany gospodarki odpadami;
 • umie przeciwdziałać zagrożeniom środowiska

Kompetencje

 • Absolwent umie zarządzać bezpieczeństwem pracy w tym ocenić ryzyko zawodowe, organizować oraz przeprowadzać obowiązkowe szkolenia pracowników zakładu pracy;
 • potrafi udzielić fachowej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy;
 • potrafi zastosować procedury związane z wypadkami w pracy;
 • zna i potrafi wprowadzić zasady ochrony przeciwpożarowej.

Wykładowcy:
W skład kadry prowadzącej zajęcia wchodzą pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Techniczno-Humanistycznej „Kadry dla Europy” oraz innych wyższych uczelni miasta Poznania, nauczyciele akademiccy z certyfikatem kompetencji w zakresie wykładowcy BHP, praktycy z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy oraz pracownicy organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy.

Program
Moduły tematyczne

Moduł I:    Ochrona pracy w Polsce

Moduł II:  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Moduł III: Psychologia w pracy

Moduł IV: Prawna  ochrona  pracy

Moduł V:  Ergonomia

Moduł VI:  Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w pracy

Moduł VII: Ryzyko zawodowe

Moduł VIII: Wymagania BHP dotyczące budynków 

Moduł IX:  Metody szkolenia w zakresie BHP

Moduł X: Ochrona przeciwpożarowa

Moduł XI: Zarządzanie BHP.

Moduł XII: Wypadkowość

Moduł XIII: Pierwsza pomoc powypadkowa

Moduł XIV:  Higiena pracy

Moduł XV:  Seminarium

Liczba godzin i organizacja
Czas trwania studiów:
204 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w 2 semestrach

Warunki ukończenia studiów
Egzamin końcowy, obrona pracy końcowej lub egzamin końcowy, prezentacja indywidualnego projektu.

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów zgłoszonych do 31 lipca 2015r.
Kierunek studiów koszt jednorazowy 2 raty 10 rat
BHP i Ochrona Środowiska
3 200 zł 1 700 zł 350 zł

Niezależnie od wybranej formy płatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty za rejestrację świadectw.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji w  lub przesłać pocztą na adres:


Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl    
z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.