Doradztwo zawodowe i personalne

Cele i zadania
Studia przygotowują pod względem merytorycznym i praktycznym do pełnienia funkcji doradcy zawodowego oraz doskonalą umiejętności pracy z grupą. Pokazują stosowanie zasad związanych z rozwojem społeczno-zawodowym podopiecznych, kształtowanie podstaw teoretycznych i indywidualnych umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, a także zrozumienie istoty doradztwa zawodowego.

Po ukończeniu tego kierunku, absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie: udzielania indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom, diagnozowania i niesienia pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych, właściwych dla danego poziomu kształcenia, prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej, wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe podopiecznych, znajomości technik aktywnego poszukiwania pracy, rynku pracy oraz zachodzących w nim procesów i kierunków zmian, oceniania ludzkich charakterów i predyspozycji, korzystania z nowoczesnych mediów w poszukiwaniu i przekazywaniu informacji.

Uczestnicy
Studia skierowane są do osób pracujących w publicznych służbach zatrudnienia i niepublicznych instytucjach rynku pracy tj. wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy jak również dla nauczycieli i wychowawców prowadzących doradztwo zawodowe w szkołach, w jednostkach administracji państwowej i w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach sektora publicznego. Kierunek może zainteresować pracowników działu HR pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego daje też możliwość zmiany dotąd posiadanych kwalifikacji.

Program

 • Trening interpersonalny
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wybrane elementy psychologii rozwoju i uczenia się człowieka
 • Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego
 • Metodyka poradnictwa zawodowego
 • Planowanie kariery zawodowej
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Superwizja w doradztwie zawodowym
 • Problematyka stresu zawodowego
 • Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Charakterystyka rynku pracy w Polsce i na świecie
 • IT w doradztwie zawodowym
 • Prawo pracy
 • Instytucjonalne formy poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie
 • Etyka i etykieta w biznesie oraz elementy PR
 • Etyka w zawodzie doradcy zawodowego
 • Podstawy doradztwa personalnego
 • Poradnictwo zawodowe w UE oraz organizacja kształcenia zawodowego w Polsce
 • Praktyki zawodowe (40h)
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin i organizacja
Studium obejmuje 340 godzin (3 semestry) zajęć realizowanych w dwudniowych zjazdach weekendowych.

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów

 
Kierunek studiów koszt jednorazowy 3 raty 15 rat
Doradztwo zawodowe
i personalne
3 900 zł 1400 zł 300 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności do podanej powyżej kwoty należy doliczyć 150,00 zł opłaty dodatkowej (m.in. za rejestrację świadectw).

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji  lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.