Odnawialne Źródła Energii

Cele i zadania
Celem studium jest ukazanie technologicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań praktycznego zastosowania rozmaitych form odnawialnych źródeł energii jako narzędzi polepszenia jakości i poziomu życia obywateli na terenach wiejskich i miejskich. Ponadto istotne jest także propagowanie dobrych praktyk dla zainteresowania obywatelskiego i instytucjonalnego samorządów i organizacji pozarządowych.
Uczestnik studium pozyska także umiejętności oceny i dostosowania aktualnych potrzeb regionu lub konkretnego przedsiębiorstwa do możliwości pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych wraz z zagadnieniem gospodarki odpadami.
Najbardziej praktyczna znaczenie ma poznanie nowoczesnych możliwości energetycznego zagospodarowania biomasy, energii gruntu, energii wiatru oraz słońca w zakresie wykorzystania kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, wykorzystania pomp ciepła, systemów docieplenia budynków, zagadnień budownictwa pasywnego, wytwarzania biogazu, spalania biomasy itp.Sposób i uwarunkowania wdrożeń stanowią uwarunkowania prawne i prawno-administracyjne dotyczące instalacji wykorzystujących energię ekologiczną.Znaczenie ma nabycie umiejętności analiz i rozwiązywania problemów i zastosowania energii odnawialnej na szczeblu gminy, powiatu, osiedli, wspólnot mieszkaniowych.

Uczestnicy
Oferta jest adresowana do przedstawicieli samorządów szczebli od wojewódzkiego do gminnego, przedstawicieli instytucji ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz obywateli zainteresowanych działaniem na rzecz polepszenia jakości życia.Słuchacz ma możliwość pozyskania i rozszerzenia wiedzy w zakresie umiejętności oceny pod kątem ekonomicznej opłacalności oraz technologicznej przydatności poszczególnych metod pozyskiwania energii odnawialnej.

Program
Program ramowy obejmuje moduły teoretyczne i praktyczne. Do modułów teoretycznych należą m.in.:

  • Aktywne formy odnawialnych źródeł energii
  • Technologiczno- ekonomiczne podstawy pasywnych form energii odnawialnej
  • Uwarunkowania prawno- organizacyjne OZE
  • Finansowanie działań OZE
  • Organizowanie działań OZE

Do modułów praktycznych należy 23 moduły tematyczne dotyczące studiów przypadków ułatwiających zrozumienie i nauczenie się metod i technik tworzenia, funkcjonowania, finansowania i oddziaływania na otocznie przedsięwzięć OZE. Moduły obejmują także „dobre praktyki” OZE realizowane w Wielkopolsce.

Liczba godzin i organizacja
Studium obejmuje 200 godzin (2 semestry) zajęć realizowanych w trakcie 12 dwudniowych zjazdów weekendowych.

Warunki ukończenia studium
Podstawą ukończenia studium jest uzyskanie zaliczeń poszczególnych modułów oraz zdanie egzaminu na podstawie obronionej pracy podyplomowej.

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 2 raty 10 rat
Odnawialne Źródła Energii
3 650 zł 1 900 zł 400 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności do podanej powyżej kwoty należy doliczyć 150,00 zł opłaty dodatkowej (m.in. za rejestrację świadectw ).

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
  2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
  3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
  4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
  5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl  

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.