Pośrednictwo pracy

UWAGA! Istnieje możliwość jednoczesnego studiowania kierunków: Doradztwo Zawodowe i Personalne oraz Pośrednictwo Pracy. Absolwent otrzymuje kwalifikacje do wykonywania obu zawodów.

Cele i Zadania
Studia przygotowują słuchaczy do pełnienia funkcji w zakresie pośrednika pracy dla osób poszukujących zatrudnienia tymczasowego, pracy dorywczej i dodatkowej, pośrednika pracy dla absolwentów i studentów, a także pośrednika pracy zatrudnionego w agencjach pośrednictwa pracy, agencjach pracy tymczasowej oraz w powiatowych urzędach pracy.
Studia przygotowują instytucje i firmy do prowadzenia profesjonalnego i efektywnego pośrednictwa pracy.

Uczestnicy
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia i niepublicznych instytucjach rynku pracy tj. wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy, jednostkach administracji państwowej i w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach sektora publicznego, jednostkach gospodarczych, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (firmy produkcyjne, handlowe, usługowe itd.). Ponadto dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje, pragnących zmienić swoje kwalifikacje, jak również pragnących rozpocząć prowadzenie działalności doradczej w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Program

 • Trening interpersonalny
 • Wprowadzenie do pośrednictwa pracy
 • Kwalifikacje zawodowe i etyczne pośrednika pracy
 • Podstawy prawa pracy w Polsce
 • Nowe formy zatrudnienia
 • Standardy pracy pośrednika w instytucjach rynku pracy
 • Zawodoznastwo i klasyfikacja zawodów
 • Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej
 • Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych
 • Psychologiczne mechanizmy podejmowania roli zawodowej
 • Instytucjonalny system poradnictwa i pośrednictwa pracy w Polsce i Unii Europejskiej
 • Pośrednictwo pracy dla grup szczególnego ryzyka
 • Młodzież i pierwsza praca
 • Metody działań pośrednika pracy
 • Komputerowe wspomaganie pracy pośrednika pracy
 • Kompetencje społeczno-psychologiczne pośrednika pracy (komunikacja, asertywność, techniki radzenia sobie ze stresem)
 • Struktury organizacyjne firm
 • Podstawy metodyki doradztwa personalnego
 • Metody rekrutacji i selekcji pracowników
 • Marketing i promocja usług w pośrednictwie pracy
 • Opis stanowiska pracy i dobór pracownika do oferty pracy
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa (we własnym zakresie)

Liczba godzin i organizacja
Studium obejmuje 270 godzin (w tym praktyki) zajęć dydaktycznych oraz 40 godzin praktyki zawodowej. Zajęcia będą realizowane w formie dwunastu dwudniowych zjazdów weekendowych.

Warunki ukończenia studium
Podstawą ukończenia studium jest uzyskanie zaliczeń poszczególnych modułów oraz zdanie egzaminu na podstawie obronionej pracy dyplomowej.

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 2 raty 10 rat
Pośrednictwo pracy
3 200 zł 1700 zł 350 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności do podanej powyżej kwoty należy doliczyć 150,00 zł opłaty dodatkowej (m.in. za rejestrację świadectw).

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl  

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.