Sprawny Kierownik - Psychologiczne Podstawy Zarządzania

Cele i zadania
Celem studium jest przygotowanie absolwentów wyższych studiów zawodowych oraz studiów magisterskich do pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesu oraz w administracji państwowej i samorządowej.
Słuchacz ma możliwość pozyskania i rozszerzenia wiedzy w zakresie psychologicznych podstaw zarządzania, oddziaływania na współpracowników i podwładnych, kształtowania pożądanych postaw i zachowań pracowniczych, budowy różnych typów zespołów pracowniczych do samozarządzających włącznie, zasad i kryteriów oraz psychologicznych uwarunkowań naboru i rekrutacji pracowników wykonawczych oraz kadry kierowniczej, motywowania pracowników i zespołów, kształtowania rozwoju zawodowego i osobistego podwładnych, tworzenia kultury organizacyjnej i jej znaczenia w kierowaniu ludźmi, oddziaływania na klientów (beneficjentów).

Uczestnicy
Oferta jest adresowana do kierowników oraz osób przewidzianych do objęcia stanowisk kierowniczych („kadra rezerwowa”), osób zajmujących się polityką personalną, pracowników działów kadr, pracowników pracujących na stanowiskach i w działach zajmujących się obsługą klientów (petentów, beneficjentów itp.), w instytucjach handlowych, marketingowych, kreujących reklamę, organizatorów promocji, współpracowników agencji i instytucji rynku pracy, organizacji samorządowych i współpracujących z klientami na forum międzynarodowym.

Program
Program ramowy obejmuje moduły teoretyczne i praktyczne. Do modułów teoretycznych należą m.in.:

 • Psychologiczne podstawy zarządzania
 • Sprawność kierowania
 • Dobór kadr na stanowiska kierownicze
 • Systemy wynagrodzeń i motywacji menedżerów
 • Efektywność kierowania zespołami
 • Ewaluacja pracy menedżerów
 • Relacje interpersonalne

Do modułów praktycznych należy 25 modułów tematycznych dotyczących studiów przypadków ułatwiających zrozumienie i nauczenie się metod i technik przywództwa, tworzenia zespołów, motywowania, tworzenia kultury organizacyjne, budowania i utrzymywania relacji z otoczeniem, komunikacji medialnej, kształtowania wizerunku pracodawcy, public relations oraz przeciwdziałanie patologiom pracy.

Liczba godzin i organizacja
Studium obejmuje 180 godzin (2 semestry) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w trakcie 12 dwudniowych zjazdów weekendowych.

Warunki ukończenia studium
Podstawą ukończenia studium jest uzyskanie zaliczeń poszczególnych modułów oraz zdanie egzaminu na podstawie obronionej pracy dyplomowej.

Formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów
Kierunek studiów koszt jednorazowy 2 raty 10 rat
Sprawny Kierownik
- Psychologiczne Podstawy Zarządzania
3 600 zł 1 850 zł 390 zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności do podanej powyżej kwoty należy doliczyć 150,00 zł opłaty dodatkowej (m.in. za rejestrację świadectw).

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl  

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.