Przygotowanie pedagogiczne

Cele i zadania:
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do podjęcia pracy nauczyciela w palcówkach I, II, III i IV etapu kształcenia

Uczestnicy:
Absolwenci  studiów I-go i II-go stopnia nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, ale posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania zintegrowanego lub przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu

Zakładane efekty kształcenia:
Po zakończeniu procesu kształcenia Absolwent posiada:

Wiedzę:

 • psychologiczną i pedagogiczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki działań pedagogicznych;

Umiejętności:

 • wdrażania wiedzy pedagogicznej, dydaktycznej i psychologicznej w zakresie projektowania procesów kształcenia na różnych etapach edukacyjnych,
 • samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów na różnych etapach kształcenia;

Kompetencje:

 • do praktycznego i merytorycznego przygotowania do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela,
 • niezbędne do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych różnych placówek edukacyjnych.

Program:
Program studiów przygotowany jest zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012r.
Moduł I wg Standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dn. 7.01.2012r.
Moduł II i III
i zawiera następujące moduły tematyczne:

Moduł I

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

 • ogólne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na różnych etapach edukacyjnych
 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30 godz.

Moduł II

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

 • podstawy dydaktyki
 • dydaktyka przedmiotowa na różnych etapach edukacyjnych
 • praktyka dydaktyczna – 120 godz.

Moduł III

Moduł przedmiotów uzupełniających

 • technologia informacyjna
 • emisja głosu
 • podstawy prawa oświatowego

Liczba godzin, punktów ECTS i organizacja:
Czas trwania studiów:
 3 semestry

Łączna liczba godzin
: 340,  w tym:

 • Wykłady: 175
 • Ćwiczenia/warsztaty/konwersatoria: 165
 • Praktyki: 150 godz.

Wprowadzono do programu oprócz godzin dydaktycznych:

 • Konsultacje: 2 godz. w miesiącu X 15 miesięcy = 20 godz. dla przedmiotu;
 • Metodę samokształcenia kierowanego z uwzględnieniem pracy własnej słuchacza pod opieką nauczyciela przedmiotu z wykorzystaniem platformy e-learning.
 • Praca własna słuchacza na kierunku studiów podyplomowych obejmuje od 1200 do 1400 godzin;

Warunki ukończenia studiów:
Egzamin końcowy

Grupa min. 20 osób

Czesne dla absolwentów innych uczelni:

 • jednorazowo: w wysokości : 3100zł 
 • semestralnie: w rozbiciu na 3 raty w wysokości : 1100zł
 • miesięcznie: w rozbiciu na 15 rat w wysokości : 230zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty min. za archiwizację i rejestrację świadectwa końcowego

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe”


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.

O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.