Nauczanie języka angielskiego w edukacji elementarnej

Cele i zadania

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu Nauczania języka angielskiego w edukacji elementarnej zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych w klasach 0-3, zgodnie z § 11 Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…

Uczestnicy

·         wychowawcy i nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej legitymujący się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (First Certificate in English - FCE )*

·         Absolwenci studiów I-go lub II-go stopnia  dowolnego kierunku posiadający certyfikat znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (Certificate In Advanced English – CAE) lub biegłym – (Certificate of Proficiency In English – CPE) oraz przygotowanie pedagogiczne

·         nauczyciele języka angielskiego wszystkich poziomów edukacyjnych

·         absolwenci filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego posiadający przygotowanie pedagogiczne 

 

*Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia MEN z 13 marca 2009r. – Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych

 

Uwaga kandydaci nieposiadający przygotowania pedagogicznego!

Istnieje możliwość jednoczesnego uzupełniania uprawnień nauczycielskich na studiach podyplomowych z tego zakresu!

Zakładane efekty kształcenia

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Nauczania języka angielskiego w edukacji elementarnej posiada:

Wiedzę:

·         na temat technik i metod nauczania języka angielskiego dzieci do 10 roku życia

·         z zakresu dydaktyki języka angielskiego w edukacji elementarnej

·         z zakresu historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego

·         na temat współczesnych koncepcji kształcenia języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Umiejętności:

·         tworzenia oraz wdrażania scenariuszy zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania języka angielskiego

·         wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i multimedialnych w nauczaniu języka angielskiego

·         wdrażania wiedzy dydaktycznej w zakresie projektowania dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów programów edukacyjnych języka angielskiego

Kompetencje:

·         do wykorzystania wiedzy metodycznej przy kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych w zakresie nauczania języka angielskiego

·         do świadomego podejmowania działań pedagogicznych zmierzających w kierunku podnoszenia jakości własnej pracy na stanowisku nauczyciela języka obcego

·         do odpowiedzialnego przygotowywania się do wyznaczonych zadań dydaktycznych

·         oraz samodzielnego wyznaczania kierunków własnego rozwoju i form dokształcania.

 

Program

Moduł I

- Historia i kultura krajów angielskiego obszaru językowego

- Pedagogiczne i psychologiczne aspekty nauczania języka obcego

- filmografia i literatura anglojęzyczna

Moduł II

- gry i zabawy lingwistyczne

- kształtowanie kompetencji językowych dziecka

- techniki nauczania języka obcego

- multimedia w edukacji lingwistycznej dziecka

Moduł III

- metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji lingwistycznej dzieci

- gramatyka praktyczna języka angielskiego (mówienie, czytanie, pisanie)

- dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji lingwistycznej dzieci

- fonetyka

- warsztat konwersacji i doskonalenia słownictwa

Praktyka – 60 godz.

 

Liczba godzin, punktów ECTS i organizacja

Czas trwania studiów: 3

Liczba punktów ECTS: 90

Łączna liczba godzin: 360, w tym:

·         Praktyka: 60 godz.

Wprowadzono do programu oprócz godzin dydaktycznych:

·          Konsultacje: 2 godz. w miesiącu X 15 miesięcy = 20 godz. dla przedmiotu;

·          Metodę samokształcenia kierowanego z uwzględnieniem pracy własnej słuchacza pod opieką nauczyciela przedmiotu z wykorzystaniem platformy e-learning.

·          Praca własna słuchacza na kierunku studiów podyplomowych obejmuje od 1200 do 1400 godzin;

Warunki ukończenia studiów

Egzamin końcowy, prezentacja indywidualnego projektu edukacyjnego

Koszt uczestnictwa i formy płatności

Grupa min. 20 osób

·         jednorazowo: w wysokości : 4300zł

·         semestralnie: w rozbiciu na 3 raty w wysokości: 1500zł

·         miesięcznie:  15 rat w wysokości: 310zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty min. za rejestrację świadectwa końcowego

Uwaga! Zniżka w czesnym dla absolwentów naszej Uczelni!

Czesne dla absolwentów WSTH Kadry dla Europy w zakresie Wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Filologii angielskie:

·         jednorazowo: w wysokości : 4100zł

·         semestralnie: w rozbiciu na 3 raty w wysokości: 1400zł

·         miesięcznie:  15 rat w wysokości: 290zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty min. za rejestrację świadectwa końcowego

 

Wymagane dokumenty

Wstępnych zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej szkoły (rekrutacja  on-line)

Zgłoszenie obejmuje złożenie następujących dokumentów:

·         Wypełnionego kwestionariusza (plik do pobrania)

·         Wypełnionego podania (plik do pobrania)

·         Odpisu dyplomu ukończenia uczelni wyższej

·         Odpisu suplementu do dyplomu ukończenia uczelni wyższej (dla dyplomów wystawionych po 1 stycznia 2005r)

·         Dwóch fotografii o rozmiarze 3,5cm x 4,5cm

·         Kserokopii dowodu osobistego

·         Dodatkowe dokumenty, jeśli specyfika kierunku tego wymaga

Miejsce złożenia dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć:

·         w Biurze Rekrutacji, pok. 28

·         u Pełnomocnika Rektora ds. studiów podyplomowych, pok. 39

·         Przesłać pocztą do siedziby Uczelni z dopiskiem „studia podyplomowe” na adres:

Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul. Starołęcka 36/38

61-361 Poznań

Dodatkowe informacje

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.

O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany ok.  dwóch tygodni wcześniej.

Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Kontakt

Biuro Rekrutacji WSTH KdE

ul . Starołęcka 36/38

61-361 Poznań

godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-16.00

tel.: (61) 65-82-425

e-mail: rekrutacja@kde.edu.pl

Dział Studiów Podyplomowych

tel.: (61) 65-85-444

e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl