Edukacja regionalna i ekologiczna

Cele i zadania studiów:
Celem edukacji regionalnej staje się powrót do źródeł, a jej treści związane są z krajobrazem, architekturą, kulturą materialną i duchową, językiem, historią, sztuką, miejscowymi legendami i obyczajowością. Wiedza ta z kolei warunkuje prowadzenie edukacji wielokulturowej, bowiem znajomość ojczyzny prywatnej gwarantuje możliwość pełnego otwarcia się na "inność"- odmienną kulturę możemy poznawać mając utrwalone poczucie własnej tożsamości.

Józefowicz A., 2013, Region oraz edukacja regionalna w podstawach programowych wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej, Ars inter Culturas, nr 2, Czasopismo Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Edukacja regionalna jako jeden z elementów całego procesu dydaktycznego-wychowawczego ma do spełnienia zadanie polegające na zapewnieniu ciągłości kulturowej grupy, wspólnoty, społeczności, społeczenstwa, a nade wszystko kształtowanie poczucia własnej odrębności, postawy otwartości i tolerancji.

Wróbel G., Pojęcie edukacji regionalnej, jej cele i zadania, 

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5494

Oferta kierowana do:

 • nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chcący realizować lub uatrakcyjnić dotychczas realizwoane zagadnienia z edukacją regionalną i ekologiczną w ramach nauczanych przedmiotów (m.in język polski, historia, geografia, przyroda i biologia czy wiedza o społeczeństwie), opiekujący się pracowniami regionalnymi, a także chcący organizować wycieczki edukacyjne po regionie wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim;
 • pracowników ośrodków kultury na poziomie gminnym, miejskim czy powiatowym:
 • animatorów społeczności lokalnej, kultury i czasu wolnego poprzez aktywizację mieszkańców, wykorzystując regionalny potencjał turystyczny;
 • organizatorów aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych;
 • pracowników działów promocji powiatów i gmin oraz pracowników informacji turystycznych;
 • właścicieli gospodarstw agroturystycznych chcących upowszechniać wiedzę o swoim regionie oraz organizować wycieczki po okolicy.


Możliwości zatrudnienia absolwenta:

Studia podyplomowe dają możliwość znalezienia pracy w:

 • szkołach
 • ośrodkach kultury
 • lokalnych grupach działania
 • stowarzyszeniach i instytucjach działających w edukacji, kulturze czy w turystyce w regionie

Organizacja:

czas trwania studiów: 2 semestry (realizowane w jednym roku akademickim)
łączna liczba godzin: 295 godz

 •   w tym,  praktyka 60 godzin- realizowana w formie 2-3 dniowego wyjazdu objazdowego po wybranym regionie Polski zorganizowanego przez Uczelnię

Program:

Moduł I-przyrodniczy

 • edukacja regionalna
 • edukacja ekologiczna i rozwój zrównoważony
 • geografia regionalna
 • regiony turystyczne
 • ochrona środowiska w regionie

Moduł II-turystyczny

 • podstawy promocji i informacji turystycznej
 • organizacja ruchu turytycznego
 • pilotaż i przewodnictwo
 • podstawy turystyki i krajoznawstwa szkolnego
 • turystyka osób starszych i niepełnosprawnych
 • podstawy gospodarki turystycznej w regionie

Moduł III-humanistyczny

 • historia regionu
 • dziedzictwo i kultura regionu

Moduł IV- metodyczny

 • metodyka nauczania
 • praktyki
 • egzamin/praca/projekt końcowy

Koszt uczestnictwa i formy płatności:

Opłaty za studia dla kandydatów zgłoszonych do 31 lipca 2015r.
Kierunek studiów koszt jednorazowy 2 raty 10 rat
Edukacja regionalna
i ekologiczna
4 100 zł 2 150 zł 440 zł

Niezależnie od wybranej formy płatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150zł za rejestrację świadectwa ukończenia studiów oraz wyznaczenie terminu obrony projektu końcowego (opłata realizowana po zakończeniu nauki).

Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej; studia licencjackie, magisterskie (I i II stopnia) lub inżynierskie.
Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
 2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
 3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 4. dwie fotografie 3,5 x 4,5
 5. kserokopia dowodu osobistego
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl   

z dopiskiem ”studia podyplomowe”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.
Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.
Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.