Trener rozwoju kariery zawodowej - andragog

Studia podyplomowe:  Trener rozwoju kariery zawodowej -  andragog

Cele i zadania


Program studiów podyplomowych „Trener rozwoju kariery zawodowej -  andragog”, wykorzystując najnowocześniejsze i najskuteczniejsze praktyczne rozwiązania metodyczne i dydaktyczne, przygotowuje absolwentów do podjęcia zadań związanych zarówno z działalnością dydaktyczno-wychowawczą dorosłych – szeroko pojętą diagnozą potrzeb edukacyjnych oraz indywidualnym doradztwem edukacyjnym, jak również do pracy warsztatowej, trenerskiej i coachingowej z osobami dorosłymi.

Celem studiów podyplomowych z tego zakresu jest przygotowanie absolwentów do wielotorowej i wielowymiarowej pracy z osobami dorosłymi, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o ideę kształcenia całożyciowego.

Uczestnicy


Studia podyplomowe „Trener rozwoju kariery zawodowej -  andragog” skierowane są do wszystkich osób pracujących lub planujących podjąć pracę w zawodach związanych z:
•    prowadzeniem szkoleń i zajęć w grupach warsztatowych - coach, trener, edukator, instruktor edukacyjny, moderator
•    pracą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – specjaliści do spraw kadr, rekrutacji, pracownicy działów HR, menadżerowie i kadra kierownicza wszystkich szczebli
•    organizacją, promocją i doradztwem w zakresie edukacji dorosłych – organizatorzy różnego rodzaju form edukacji i środowisk edukacyjnych osób dorosłych, popularyzatorzy wiedzy, konsultanci edukacyjni,
•    pracą kulturalno-oświatową – prelegenci, przewodnicy, autorzy i redaktorzy publikacji o charakterze coachingowym i andragogicznym

Wybrane miejsca zatrudnienia absolwentów

•    firmy szkoleniowe i doradcze, przyzakładowe ośrodki szkoleniowe
•    centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, zakłady doskonalenia zawodowego
•    działy HR, kadr i rekrutacji, agencje zatrudnienia i biura planowania karier
•    ośrodki animacji kultury i domy kultury
•    fundacje, stowarzyszenia, kluby
•    uniwersytety otwarte
•    urzędy pracy i pośrednictwa
•    instytucje rządowe i pozarządowe, w tym ośrodki pomocy społecznej, aktywizacji edukacyjnej i zawodowej, wspierania przedsiębiorczości

Zakładane efekty kształcenia


Wiedza:


Absolwent posiada wiedzę na temat
:


•    uwarunkowań psychologicznych i zadań rozwojowych osób dorosłych  
•    prawidłowości uczenia się dorosłych oraz szczególnych uwarunkowań tego procesu
•    systemu kształcenia i rynku usług edukacyjnych w Polsce
•    zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych odbiorców indywidualnych oraz poszczególnych grup społecznych, zawodowych i środowiskowych
•    różnorodnych metod pracy edukacyjnej, technik coachingowych i warsztowych


Umiejętności:


Absolwent posiada umiejętność:


•    diagnozowania potrzeb edukacyjnych dorosłych i wspierania ich w doborze odpowiedniej oferty edukacyjnej
•    tworzenia oraz wdrażania edukacyjnych ścieżek rozwoju pracowników i osób uczących się
•    rozwiązywania indywidualnych i grupowych problemów edukacyjnych (grup zawodowych, społecznych i środowiskowych)
•    projektowania planów edukacyjno-zawodowych i programów edukacyjnych
•    wykorzystywania technik IT oraz e-learningu
•    prowadzenia mediacji i negocjacji


Kompetencje:


Absolwent posiada kompetencje do:


•    organizowania, prowadzenia oraz nadzorowania zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji
•    prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów o charakterze edukacyjnym
•    prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i wychowawczych zajmujących się osobami dorosłymi
•    doradztwa i mentoringu w zakresie kariery edukacyjno-zawodowej dorosłych
 

Program

Moduł I – Teoretyczne podstawy andragogiki – 60h


Na moduł składają się przedmioty, które wprowadzają słuchaczy w specyficzny świat pedagogiki dorosłych, zapoznają z uwarunkowaniami związanymi z problematyką wychowania, dydaktyki  i pracy z tą grupą odbiorców.


Moduł II – Metody i techniki pracy trenera andragoga – 105h


Moduł ten, to praktyczne i metodyczne przygotowanie do pracy z osobami dorosłymi poprzez kształtowanie umiejętności słuchaczy do efektywnego przygotowywania programów i planów edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych i najnowocześniejszych technik pracy warsztatowej.
 

Moduł III – Coaching i mentoring – 175h

W tym Module słuchacze, w sposób praktyczny, zaznajamiają się z pracą coacha – poznają wszystkie aspekty pracy warsztatowej i trenerskiej oraz nabywają kompetencje do podjęcia samodzielnych zadań związanych z wykonywaną pracą coacha lub mentora.
Warunki ukończenia studiów


Zaliczenie wszystkich modułów przewidzianych programem studiów podyplomowych

Praktyka – 50 godz.

Egzamin końcowy


Liczba godzin, punktów ECTS i organizacja

Czas trwania studiów: 2 semestry

Liczba punktów ECTS – 38 ECTS

Łączna liczba godzin: 340 w tym:
 

Koszt uczestnictwa i formy płatności
Grupa min. 20 osób
•    semestralnie: w rozbiciu na 2 (dwusemestralne) raty w wysokości: 1500zł
•    miesięcznie:  10 rat po 330zł


Wymagane dokumenty

Wstępnych zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej szkoły (rekrutacja  on-line)
Zgłoszenie obejmuje złożenie następujących dokumentów:
•    Wypełnionego kwestionariusza (plik do pobrania)
•    Wypełnionego podania (plik do pobrania)
•    Odpisu dyplomu ukończenia uczelni wyższej
•    Odpisu suplementu do dyplomu ukończenia uczelni wyższej (dla dyplomów wystawionych po 1 stycznia 2005r)
•    Dwóch fotografii o rozmiarze 3,5cm x 4,5cm
•    Kserokopii dowodu osobistego
•    Dodatkowe dokumenty, jeśli specyfika kierunku tego wymaga


Miejsce złożenia dokumentów
Komplet dokumentów należy złożyć:
•    w Biurze Rekrutacji, pok. 28
•    u Pełnomocnika Rektora ds. studiów podyplomowych, pok. 39
•    Przesłać pocztą do siedziby Uczelni z dopiskiem „studia podyplomowe” na adres:
Wyższa Szkoła Techniczno - Humanistyczna  Kadry dla Europy
ul. 28 czerwca 1956 223/229 pok 17
61-485 Poznań


Dodatkowe informacje
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany ok.  dwóch tygodni wcześniej.
Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.
Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.


Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl