Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe:  Zarządzanie oświatą
Cele i zadania

Program studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania oświatą przygotowany został zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009r oraz Rozporządzania zmieniającego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Celem głównym jest przygotowanie wykwalifikowanej Kadry kierowniczej w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne do zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół.


Uczestnicy
•    Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół
•    Kadra kierownicza placówek szkolnych i oświatowo-wychowawczych
•    Kierownicy i pracownicy samorządowej administracji oświatowej
•    Kadra kierownicza i pracownicy nadzoru pedagogicznego
•    Osoby zamierzające podjąć pracę na stanowiskach związanych z kierowaniem szkołą, placówką oświatową lub oświatowo-wychowawczą

Zakładane efekty kształcenia
Wiedza z zakresu:
•    regulacji prawnych związanych z prowadzeniem placówki oświatowej i edukacyjnej  
•    krajowej i europejskiej polityki oświatowej
•    psychologii zarządzania
•    zarządzania placówką oświatową

Umiejętności w zakresie:
•    wykorzystywania nowych technologii w zarządzaniu placówką oświatową
•    przygotowywania, wdrażania oraz kontroli nad planami i programami placówek oświatowych
•    współpracy ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym szkoły
•    administrowania placówką oświatową i ekonomiki prowadzonej działalności edukacyjnej
•    kreowania wizerunku placówki oświatowej i działań marketingowych usług edukacyjnych

Kompetencje do:
•    kierowania zasobami ludzkimi
•    prowadzenia nadzoru pedagogicznego
•    kierowania rozwojem zawodowym nauczycieli
•    diagnozowania pracy szkoły
•    zarządzania jakością usług edukacyjnych

Program
Moduł I

-   polityka oświatowa w krajach Unii Europejskiej
-   fundusze europejskie w polskim systemie oświaty
-   prawo w systemie oświaty

Moduł II
-   administrowanie placówką oświatową
-   kreowanie wizerunku placówki oświatowej i marketing usług edukacyjnych
-   IT w zarządzaniu placówką edukacyjną i oświatową

Moduł III
-   planowanie i projektowanie programów placówek edukacyjnych
-   nadzór pedagogiczny
-   awans zawodowy nauczyciela

Moduł IV
-   zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
-   zarządzanie jakością i ewaluacja pracy placówki oświatowej
-   podstawy psychologii zarządzania
-   ekonomia menadżerska w oświacie

Praktyka kierownicza  – 50 godz.

Liczba godzin, punktów ECTS i organizacja
Czas trwania studiów: 2 semestry
Łączna liczba godzin: 270 w tym:
•    Praktyka: 50 godz.
•    Wykłady: 115 godz.
•    Ćwiczenia/warsztaty/konwersatoria: 105 godz.
•    
Wprowadzono do programu oprócz godzin dydaktycznych:
•     Konsultacje: 2 godz. w miesiącu X 10 miesięcy = 20 godz. dla przedmiotu;
•     Metodę samokształcenia kierowanego z uwzględnieniem pracy własnej słuchacza pod opieką nauczyciela przedmiotu z wykorzystaniem platformy e-learning.

Warunki ukończenia studiów
Egzamin końcowy
Koszt uczestnictwa i formy płatności
Grupa min. 20 osób
•    jednorazowo: w wysokości : 2700zł
•    semestralnie: w rozbiciu na 2 raty w wysokości: 1400zł
•    miesięcznie:  10 rat po 280zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty min. za rejestrację świadectwa końcowego
Wymagane dokumenty
Wstępnych zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej szkoły (rekrutacja  on-line)

Zgłoszenie obejmuje złożenie następujących dokumentów:
•    Wypełnionego kwestionariusza (plik do pobrania)
•    Wypełnionego podania (plik do pobrania)
•    Odpisu dyplomu ukończenia uczelni wyższej
•    Odpisu suplementu do dyplomu ukończenia uczelni wyższej (dla dyplomów wystawionych po 1 stycznia 2005r)
•    Dwóch fotografii o rozmiarze 3,5cm x 4,5cm
•    Kserokopii dowodu osobistego
•    Dodatkowe dokumenty, jeśli specyfika kierunku tego wymaga

Miejsce złożenia dokumentów
Komplet dokumentów należy złożyć:
•    w Dziekanacie Uczelni,
•    u Pełnomocnika Rektora ds. studiów podyplomowych, pok. 28
•    Przesłać pocztą do siedziby Uczelni z dopiskiem „studia podyplomowe” na adres:

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań

Dodatkowe informacje
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.
O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany ok.  dwóch tygodni wcześniej.
Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.
Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Kontakt
Biuro Rekrutacji
ul . 28 czerwca 1956r   223/229 pok 17
61-485 Poznań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel.: 692 277 275
e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl